Farská 741

956 21 Jacovce

+421 905 426 096

+421 905 418 498

jacovce@topsenior.sk

e-mail

Cenník

C E N N Í K

 úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov – zariadenie sociálnych služieb  sv. Marty Blok A, Farská 741/1A, 956 21 Jacovce, Blok B, Farská 755/1B, 956 21 Jacovce s finančných príspevkom MPSVaR SR.

 

Položka
€/1 deň
€/1 mesiac
ODBORNÉ ČINNOSTI
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby 0 0
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Ubytovanie v dvoj lôžkovej izbe 10.8 328.43
Jednolôžková izba (príplatok) 3.29 100
Apartmán (príplatok) 3.29 100
STRAVOVANIE
racionálna strava 6.96 211.72
raňajky 1.58 48.06
desiata 0.53 16.12
obed 2.74 83.35
olovrant 0.53 16.12
večera 1.58 48.07
diabetická strava 6.96 211.72
raňajky 1.00 30.42
desiata 0.51 15.51
obed 2.52 76.66
olovrant 0.51 15.51
večera 2.02 61.45
2.večera 0.40 12.17
upratovanie 0.65 19.90
pranie 0.36 10.92
údržba šatstva a bielizne 0.10 3.11
žehlenie 0.14 3.92
ĎALŠIE ČINNOSTI
utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 0 0
záujmová činnosť 0.06 2
Výška úhrady za sociálnu službu - dvojlôžková izba – spolu: 19.07 580
Výška úhrady za sociálnu službu – jednolôžková izba – spolu: 22.36 680
Výška úhrady za sociálnu službu – apartmán/lôžko – spolu: 22.36 680
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sv. MARTA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.